Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Dokumenty do pobrania (Kliknij, aby zobaczyć)

1. Zarządzenie Burmistrza.
2. Zasady rekrutacji.
3. Miejsce zamieszkania.
4. Uchwała.
5. Wniosek o przyjęcie dziecka.
6. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
8. Oświadczenie podatkowe.
9. Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola.
10. Oświadczenie OPS.
11. Oświadczenie o pobycie dziecka.
12. Informacja dla rodziców.
13. Poświadczenie zatrudnienia.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dodatkowe dokumenty:

KRYTERIA USTAWOWE

  • dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny.

  • w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.

  • jesteś samotnym rodzicem: prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

KRYTERIA GMINNE

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów zawarte zostały w Uchwale Nr XX/318/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 czerwca 2017 r. – treść uchwały do pobrania powyżej


Burmistrz Polkowic w dniu 31.01.2018 r. podpisał zarządzenie nr 2087/18 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice, na rok szkolny 2018/2019.